twitter linkdin
 

Aanbesteden

Sinds juli 2016 zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen verwerkt in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Per 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, het gewijzigde Aanbestedingsbesluit, de aangepaste Gids Proportionaliteit en het nieuwe Aanbestedings Reglement Werken 2016 van kracht.

Gids proportionaliteit
Zo krijgen bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) meer kansen bij aanbestedingen. In het wetsvoorstel daarom het proportionaliteitsbeginsel is opgenomen. Dit is het uitgangspunt dat de eisen die aan een ondernemer worden gesteld in verhouding moeten staan tot de opdracht. In de Gids Proportionaliteit staat de precieze invulling van dit proportionaliteitsbeginsel.

Clustering van opdrachten
Daarnaast mogen opdrachten niet meer dusdanig worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken. Een bedrijf met bijvoorbeeld 120 vestigingen mag niet de schoonmaak van alle gebouwen bundelen in 1 aanbesteding, waardoor een klein schoonmaakbedrijf bij voorbaat al geen kans meer maakt.

Geen onredelijke contractvoorwaarden
Volgens de nieuwe Aanbestedingswet mogen geen onredelijke contractvoorwaarden aan ondernemers worden gesteld. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een kleine ondernemer alle risico’s van een bouwproject moet dragen, terwijl deze ondernemer zich onmogelijk kan verzekeren tegen deze risico’s.

Eigen verklaring
Een andere maatregel is de introductie van de eigen verklaring. Met de eigen verklaring verklaart de ondernemer dat hij voldoet aan de gestelde eisen. Tot nu toe moeten originele bewijsstukken worden aangeleverd, dat kost veel tijd en moeite. Nu hoeft alleen de winnende ondernemer dat uiteindelijk te doen. Door het gebruik van de eigen verklaring wordt de drempel om mee te doen aan aanbestedingen verlaagd en dalen de administratieve lasten.

Aanbestedings Reglement Werken 2016
Vooral bij opdrachten die niet Europees hoeven te worden aanbesteed, hanteren aanbestedende diensten nogal eens verschillende procedures. Dat leidt tot lasten voor bedrijven. De nieuwe Aanbestedingswet stelt daarom het gebruik van het Aanbestedingsreglement Werken verplicht (voor leveringen en diensten komen aparte richtsnoeren) onder de Europese drempelwaarden. In opdrachten boven de drempel voorziet de wet zelf middels Deel 2. In het ARW 2016 is elke aanbestedingsprocedure ook weer geheel uitgeschreven. Zo komt er meer lijn in aanbestedingen en inzicht in Europese en nationale procedures.

EMVI
Voor werken boven de Europese aanbestedingsdrempels geeft de aanbestedingswet aan dat het gunningscriterium voor opdrachten niet op basis van de laagste prijs mag geschieden maar op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Voor opdrachten ónder de drempel is deze eis in het ARW 2016 opgenomen. Wijkt men af van deze bepalingen dan dient dat reeds in de aanbestedingsstukken voldoende gemotiveerd te worden volgens het Pas toe of leg uit principe.

In aansluiting op de nieuwe Aanbestedingswet stelt het kabinet aanvullende maatregelen voor. Dit aanvullende beleid is niet verplicht, maar is bedoeld om de praktijk van aanbesteden te verbeteren. De richtsnoeren voor leveringen en diensten zijn een onderdeel van het aanvullend beleid.