twitter linkdin
 

Begripsbepaling en geldigheid 

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft verstrekt, onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht ontvangt.
 2. De algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Petersen Civiele Techniek, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bij beide partijen bekend.
 3. Bij samenvallen van door opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en deze algemene voorwaarden prevaleren de laatste.

Offerte

 1. Iedere offerte is geheel vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijzen is Petersen Civiele Techniek niet gehouden om een gedeelte te leveren tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs voor het geheel.
 3. Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht modellen, kopij en dergelijke zijn overgelegd, is Petersen Civiele Techniek niet gebonden aan de voor de gehele opdracht opgegeven prijs indien mocht blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer inspanning vereist dan het getoonde gedeelte.

Honorarium, kosten, tarieven

 1. De honorering van Petersen Civiele Techniek berust op een uurtarief, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief wordt opgenomen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Petersen Civiele Techniek.
 2. Noodzakelijke kosten van de uitvoering van de opdracht, zoals bijvoorbeeld telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten, reis- en verblijfskosten en administratiekosten worden naast het uurtarief afzonderlijk in rekening gebracht aan opdrachtgever voorzover dit niet is genoemd in de offerte. Dit is van overeenkomstige toepassing op de kosten van derden die noodzakelijk en in het kader van de opdracht door Petersen Civiele Techniek worden ingeschakeld.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn de opgegeven bedragen exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 4. Opdrachtgever voldoet kosten van derden die door Petersen Civiele Techniek zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht ten allen tijde rechtstreeks aan Petersen Civiele Techniek. Verloopt betaling aan derden via Petersen Civiele Techniek dan is deze gerechtigd om een voorschot op de kosten te verlangen. In dat geval is Petersen Civiele Techniek tevens gerechtigd om administratiekosten te berekenen. Petersen Civiele Techniek geeft kortingen op leveranties van derden door aan opdrachtgever.
 5. Declaraties van verschuldigd honorarium en andere kosten worden maandelijks aan opdrachtgever gedaan. Indien de opdracht in minder dan een maand tijd wordt uitgevoerd volgt de declaratie na beëindiging van de opdracht. Opdrachtgever en Petersen Civiele Techniek kunnen overeenkomen dat een voorschot op de declaratie zal worden voldaan. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van de betreffende facturen door Petersen Civiele Techniek ogenblikkelijk worden doorbelast aan opdrachtgever.

Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht, van welke aard dan ook, door of vanwege opdrachtgever schriftelijk of mondeling aangebracht, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht indien zij een verhoging van de kosten veroorzaken ten opzichte van de opgegeven prijsopgave. Indien deze wijzigingen vermindering van het opgegeven bedrag tot gevolg hebben wordt een dienovereenkomstig lager bedrag in rekening gebracht.
 2. Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering ervan moeten tijdig en schriftelijk aan Petersen Civiele Techniek ter kennis zijn gebracht. Het risico van de juiste tenuitvoerlegging van de wijzigingen ligt bij mondeling gedane wijzigingen bij opdrachtgever.
 3. Wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht kunnen met zich meebrengen dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden, zulks voor risico van opdrachtgever.

 Eigendommen van opdrachtgever 

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken hem door opdrachtgever ter beschikking gesteld moet Petersen Civiele Techniek dezelfde goede zorg aanwenden als hij dienaangaande zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en elders in deze voorwaarden, draagt opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij zich tegen dit risico wenst te verzekeren dient hij dit voor eigen rekening te doen.

Eigendommen van Petersen Civiele Techniek 

 1. Schetsontwerpen, presentatiemodellen en of originele beelddragers zoals bijvoorbeeld foto’s, drukwerkoriginelen, positief- of negatieffilms en moederbanden op magnetische dragers zijn en blijven het eigendom van Petersen Civiele Techniek.
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid wordt de schade onverminderd het recht van Petersen Civiele Techniek om verdere schadevergoeding, kosten en interessen te vorderen in rekening gebracht bij opdrachtgever.

Verzending en transport 

          Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gekozen, tenzij vooraf anders overeengekomen.
          Bij iedere andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van opdrachtgever. 

Geheimhoudingsplicht 

          Petersen Civiele Techniek is verplicht om alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige hem bij 
          de uitvoering van zijn opdracht ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. 

Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening en indien niet anders overeengekomen binnen een maand na factuurdatum.
 2. Petersen Civiele Techniek is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor de levering voldoende zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen en de uitvoering van de opdracht te staken indien deze niet wordt verleend.
 3. Bij afwijking van de betalingstermijn zal aan opdrachtgever een rente overeenkomend met de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Gedeelten van maanden gelden bij het bepalen van deze rente als gehele maanden.
 4. De eigendom van goederen gaat eerst van Petersen Civiele Techniek over op opdrachtgever wanneer deze de verschuldigde hoofdsom, rente, schadevergoeding en of kosten ter zake van de opdracht heeft voldaan, daaronder begrepen die van vorige opdrachten. Dit eigendomsvoorbehoud geldt alleen indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.  
 5. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd hebben kan uitsluitend door voorafgaande afspraak deelbetaling worden verlangd.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet, niet volledig of niet tijdig voldane bedragen zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste tien procent van het verschuldigde bedrag of tweehonderd vijftig gulden, als tien procent minder is dan dat bedrag. 

Retentierecht en verhaal       

 • Petersen Civiele Techniek die goederen van opdrachtgever onder zich heeft is gerechtigd deze niet af te geven maar onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Petersen Civiele Techniek heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van opdrachtgever of indien opdrachtgever onder curatele wordt gesteld heeft Petersen Civiele Techniek een recht van retentie.

Deellevering 

 • Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan aan opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. 

Verzuim van opdrachtgever 

 • Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van opdrachtgever wordt vertraagd kan door Petersen Civiele Techniek het volledige overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen en onverminderd bevoegdheid van Petersen Civiele Techniek om verdere kosten, schade en interessen te vorderen. 

Overschrijding van de leveringstermijn 

 • De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief van aard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

Annulering 

 • Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Petersen Civiele Techniek de in de aanbieding opgenomen annuleringskosten te vergoeden en indien Petersen Civiele Techniek zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Petersen Civiele Techniek in diens calculatie opgenomen prijzen; onverminderd de bevoegdheid van Petersen Civiele Techniek om verdere uit de annulering voortvloeiende kosten te vorderen, waaronder begrepen winstderving. 

Medewerking door opdrachtgever aan de levering 

 1. Tenzij vooraf anders is overeengekomen is opdrachtgever verplicht om direct na het gereedkomen van de opdracht deze in ontvangst te nemen.
 2. Indien als gevolg van verzuim van opdrachtgever de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk moet worden opgeslagen worden de daarmee gemoeide kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

Klachten 

 1. Reclames dienen schriftelijk binnen veertien dagen na beëindiging van de opdracht te geschieden.
 2. Reclames zijn slechts mogelijk indien en voor zover opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen dan wel heeft bewerkt of verwerkt.
 3. De aansprakelijkheid van Petersen Civiele Techniek uit hoofde van enige overeengekomen opdracht is beperkt tot het met die opdracht gemoeide bedrag.
 4. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen mag Petersen Civiele Techniek voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
 5. Petersen Civiele Techniek is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten in de opdracht, modellen of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt. 

Overmacht 

 1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Petersen Civiele Techniek ontslaan hem van de verplichting de overeengekomen levering of leveringstermijn na te komen. Opdrachtgever heeft uit dien hoofde geen recht op vergoeding van kosten, schade of interessen.
 2. In het geval van overmacht zal Petersen Civiele Techniek daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht om gedurende acht werkdagen na ontvangst van deze mededeling de opdracht schriftelijk te annuleren, onder de verplichting om aan Petersen Civiele Techniek te vergoeden en van deze af te nemen het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. 

Prijswijziging 

          Wijziging van prijzen van halffabrikaten en of materialen benodigd voor het uitvoeren van de opdracht welke intreden na
          aanvaarding van de opdracht kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever. Onder wijziging van prijzen wordt mede
          begrepen de wijziging van lonen en sociale lasten. 

Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht 

 1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet 1912 of enig industrieel eigendomsrecht beschermde goederen verklaart opdrachtgever dat hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht of een industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart hij Petersen Civiele Techniek in en buiten rechte voor alle gevolgen voortvloeiende uit dit gebruik, verveelvoudiging of reproductie.
 2. Auteursrechten zijn in de kosten der aanbieding niet begrepen.
 3. Opdrachtgever ontvangt van Petersen Civiele Techniek een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door Petersen Civiele Techniek in de uitvoering van de opdracht worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts indien en zo lang opdrachtgever voldoet aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor opdrachtgever zelf en voor diens rechtsopvolgers, gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Petersen Civiele Techniek.
 4. Het is opdrachtgever noch derden toegestaan om wijzigingen aan te brengen in eenmaal goedgekeurde of reeds in gebruik zijnde modellen, foto’s en dergelijke, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petersen Civiele Techniek. 

Beëindiging door Petersen Civiele Techniek 

 1. Opdrachtgever zal zonder ingebrekestelling in toerekenbaar verzuim zijn indien:

          a.    hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;

          b.    hij of zijn onderneming in faillissement of surseance van betaling komt te verkeren;

          c.    zijn onderneming geliquideerd wordt.

 1. Petersen Civiele Techniek heeft in de gevallen genoemd in het vorige lid het recht om zonder sommatie en of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van opdracht  geheel of gedeeltelijk te staken hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Petersen Civiele Techniek wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien één of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen strijdig mochten blijken met bepalingen van dwingend recht en of bepalingen vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegd overheidsorgaan dan worden die bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van deze voorwaarden voor zover de laatste strijdig waren.
 3. Vanaf de datum dat deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem of bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tiel, vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden van Petersen Civiele Techniek.