twitter linkdin
 

Het Nederlands Mediation Instituut NMI is een stichting en is in 1995  opgericht. Het NMI streeft naar realisering van haar doelstellingen vanuit een onafhankelijke positie in het maatschappelijk veld.


NMI Register van Mediators.  NMI Mediator: titelbescherming
Een van de hoofdtaken van het NMI is het bevorderen van de kwaliteit van mediation in Nederland. In dat kader beheert het NMI onder meer een register van geaccrediteerde conflictbemiddelaars: het NMI Register van Mediators. In dit register kunnen diegenen worden ingeschreven die een mediationtraining of mediationopleiding hebben gevolgd bij een daartoe door het NMI erkend instituut en die met goed gevolg een kennistoets hebben afgelegd. De in het register ingeschreven mediators hebben een exclusief recht op het gebruik van de titel NMI Mediator, op grond van een daartoe strekkend reglement.

Training en opleiding
Registratie bij het NMI geschiedt vooralsnog op basis van een opleiding bij een door het NMI erkend trainings- of opleidingsinstituut.Na succesvol afronden van zo?n opleiding krijgen de cursisten van het NMI automatisch een uitnodiging toegestuurd om toe te treden tot het NMI Register van Mediators .

Erkenning door het NMI van trainings- en opleidingsinstituten vindt plaats op grond van een advies van de Toetsingscommissie van het NMI. De Toetsingscommissie wordt mede vanuit de NMI Kwaliteitscommissie gevormd. Beoordeling van instituten vindt plaats op basis van een door het NMI vastgesteld Protocol. Het NMI bestuur beslist omtrent erkenning.

Selecties uit het Register
De meeste mediations komen tot stand via rechtstreeks contact tussen partijen en een mediator. Desgewenst maakt het NMI op aanvraag van doorverwijzers en/of partijen kosteloos een selectie uit het NMI Register van Mediators. Alle selecties worden gemaakt op basis van objectieve criteria die door de aanvrager worden aangereikt. Selectie criteria kunnen zijn, geografie, specialisme, beroepsachtergrond en eventueel talenkennis.

De selecties bevatten minimaal 3 en maximaal ca 20 namen. In het geval dat meer dan 20 mediators voldoen aan het zoekprofiel, wordt er m.b.v. de computer gerandomiseerd.

Gedragsregels voor NMI Mediators
Alle NMI Mediators hebben zich geconformeerd aan de Gedragsregels voor NMI Mediators. In deze gedragsregels zijn de fundamentele beginselen vastgelegd waaraan de mediator is gebonden, waaronder onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid. In het verlengde hiervan is gezorgd voor een klachtenregeling en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor mediators. De opzet van een dergelijk systeem is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bij een daartoe ingestelde commissie.

Gedragsregels voor NMI Mediators

NMI Mediation-Reglement
Vanuit zijn kwaliteitstaak heeft het NMI onder meer een uniform mediation-reglement ontwikkeld. De NMI Mediators baseren hun werkzaamheden op dit NMI Mediation-Reglement. In dit reglement zijn de basisprincipes van mediation neergelegd, met name vrijwilligheid, vrijblijvendheid en vertrouwelijkheid.

NMI Modellen
Het NMI Mediation-Reglement wordt van toepassing verklaard in de mediation-overeenkomst welke wordt gesloten tussen de conflictpartijen en de mediator.

NMI-reglement
NMI-mediationovereenkomst


De NMI website; raadplegen van het NMI Register van Mediators
Op de onderhavige website vindt u de NMI-documentatie en informatie over mediation in Nederland. Via de site kan tevens inzage worden verkregen in het NMI Register van Mediators. Om het raadplegen van en het zoeken in het register te vergemakkelijken, zijn meerdere zoek-modules ingebouwd. U vindt deze bovenaan elke register-pagina. Om dezelfde reden zijn er twee versies van het register beschikbaar; een uitgebreide versie en een verkorte versie. De verkorte versie bevat alleen de naam, de vestigingsplaats en het telefoonnummer van elke mediator. U kunt direct van de verkorte versie naar de uitgebreide versie doorklikken voor meer informatie.
Vanuit hun vermelding van de NMI Mediators in het register, zijn web-sites en e-mail-adressen van NMI Mediators via snelkoppelingen rechtstreeks bereikbaar vanuit de NMI website. Omgekeerd hebben ook steeds meer NMI Mediators een snelkoppeling vanuit hun eigen website naar de onderhavige website van het NMI. 

NMI-klachtenregeling